pl en ua
27.05.2017
Amandy, Jana, Juliana
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Dla mieszkańca
Obowiązki właścicieli nieruchomości
Redakcja: Marcin
Dodany: 31.01.2013
wyświetleń: 3234
PDF
DRUKUJ
  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Ustrzyk Dolnych deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Jeżeli w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
  4. W przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenie dziecka, zgon osoby zamieszkującej nieruchomość, wyjazd córki/syna na studia, zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana miejsca zamieszkania wszystkich osób objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi) należy złożyć nową deklarację w terminie 14-dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  5. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Zgodnie z § 4 uchwały nr XXVI/338/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia wraz ze składaną deklaracją dokumentów potwierdzających inny adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej na terenie nieruchomości położonej na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne. W razie braku wskazanego dokumentu właściciele nieruchomości składają oświadczenie potwierdzające adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej.

W sytuacji gdy właściciel nieruchomości dołączył do wcześniejszej deklaracji dokument potwierdzający adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej na nieruchomości, ale termin ważności tego dokumentu już upłynął, wyłączona osoba z opłaty za odpady komunalne nadal nie przebywa pod adresem zameldowania, to obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przedłożyć do Urzędu Miejskiego dokument potwierdzający kontynuację nieobecności osoby niezamieszkującej na nieruchomości. Jeżeli wyłączona osoba z opłaty za odpady komunalne wróci i już będzie zamieszkiwać na nieruchomości należy objąć tą osobę w opłatach poprzez złożenie zmiany do deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić worki i pojemniki na odpady tak, aby ich odbiór odbywał się bez konieczności wejścia na ogrodzoną część nieruchomości.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, pok. nr 22.

Osoby prowadzące:

  • Agnieszka Markowicz – inspektor
  • Beata Chojnacka - inspektor

pokój nr 22, I piętro, tel. (013) 460-80-20
e-mail  

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń