pl en ua
27.05.2017
Amandy, Jana, Juliana
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Dla Inwestora
Kierunki rozwoju gminy Ustrzyki Dolne
Redakcja: Administrator
Dodany: 30.07.2009
wyświetleń: 8434
PDF
DRUKUJ

 

Zasadnicze kierunki rozwoju gminy Ustrzyki Dolne zawarte są w opracowanej w 2000 r. strategii. U jej podstaw legły postulaty i założenia wynikające z usankcjonowanej konstytucyjnie idei zrównoważonego rozwoju rozumianej jako dążenie do sharmonizowania ochrony środowiska przyrodniczego z jego wykorzystaniem dla rozwoju społecznego iForum Gospodarcze 2004 gospodarczego zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Zasada ta ma szczególne znaczenie dla rozwoju gminy Ustrzyki Dolne, w której środowisko przyrodnicze odgrywa znaczącą rolę.

 Drugim założeniem merytorycznym jest podnoszenie konkurencyjności gminy jako wymóg otwartej gospodarki rynkowej. Podstawą realizacji tego postulatu jest wykorzystanie specyfiki gminy do rozwoju turystyki o najwyższym standardzie usług. 


Za podstawowe cele strategiczne rozwoju gminy uznać należy:

I. Osiągnięcie symbiozy pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym tworząc łącznie organiczną całość.
W kontekście specyfiki gminy Ustrzyki Dolne cel ten oznacza utrzymanie wszelkich działań w drobnej skali odpowiadającej naturalnym układom przyrodniczo-osadniczym.

II. Promowanie postępu cywilizacyjnego poprzez dążenie do uzyskania wysokich standardów w życiu społecznym i gospodarczym.
Cel ten wymaga maksymalizacji efektów jakościowych uzyskanych dzięki wykorzystaniu specyficznych cech gminy Ustrzyki Dolne charakteryzujących się oczywistymi i realnymi szansami i brakiem istotnych zagrożeń.

III. Budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez systematyczny wzrost samoorganizacji, aktywności i przedsiębiorczości oraz umacniania integracji i tożsamości społeczności lokalnej.
Cel ten, związany z funkcjonowaniem nowego tu społeczeństwa, dotyczy działalności konsolidującej struktury społeczne z poszanowaniem przyrody i dziedzictwa kulturowego, kontynuując rozpoczęte w tym kierunku działania.


Za cele operacyjne postrzegane w kontekście specyfiki gminy Ustrzyki Dolne uznać należy:

1.       Tworzenie wielofunkcyjnych układów gospodarczych łączących: Oczyszczalnia turystykę, wielospecjalistyczne rolnictwo i racjonalną gospodarkę leśną poprzedzoną restrukturyzacją sektora żywnościowego w sferze produkcyjnej i organizacyjnej. Układ ten będzie się kształtować odmiennie w każdej jednostce przestrzennej. Jest to jedyna droga realizacji celu pierwszego zapewniająca ochronę walorów środowiska i przyczyniająca się do wzrostu zamożności ludności gminy. Np. program: Każda wieś ustrzycka wsią wypoczynkową Celem programu jest poszukiwanie form zagospodarowania przestrzennego wykorzystujących walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, jak i zróżnicowane cechy poszczególnych zespołów osadniczych.   Cała gmina Ustrzyki Dolne ma charakter wypoczynkowy umożliwiający sprostanie wymaganiom współczesnego turysty.

Wprowadzenie funkcji wypoczynkowych do poszczególnych wsi wymaga:

1)          Tworzenia gospodarstw agroturystycznych, które łączą prowadzenie produkcji rolnej z obsługą turystów wykorzystując własne możliwości do pełnienia tych funkcji, dotyczy to zapewnienia:
-          zakwaterowania o niezbędnym komforcie, włączając w to urządzenia sanitarne,
-          wyżywienia z własnej kuchni opartej o świeże, własne produkty i miejscową tradycję kulinarną,
-          spokojnego i cichego wypoczynku przy ofercie dodatkowych atrakcji, jak: jazda konna, wędkarstwo, kuligi, spotkania przy ognisku itp.

2)          Przystosowanie całej miejscowości do potrzeb ruchu turystycznego przez:
-          dogodny dojazd, stan dróg, przystanek komunikacji lokalnej, miejsca parkingowe,
-          uzbrojenie terenów wsi w wodociągi i kanalizację, lokalne oczyszczalnie ścieków,
-          zapewnienie połączeń telefonicznych,
-          utworzenie przestrzeni publicznej (restauracje, kawiarnie, sklepy) i ciągów spacerowych atrakcyjnych krajobrazowo,
-          wyposażenie zespołów wsi wypoczynkowych w urządzenia rekreacyjne i sportowe: boiska do gier, baseny, oczka wodne (mała retencja).
-          nadanie miejscowościom wypoczynkowym indywidualnych cech przez eksponowanie: obiektów kultury, punktów widokowych, rezerwatów przyrody  Wyciąg Lawortaa także miejscowych twórców sztuki ludowej (wikliniarstwo, garncarstwo, koronkarstwo, rzeźby w drzewie itp.).

2.       Rozwijanie konkurencyjnych form turystyki, w stosunku do innych gmin bieszczadzkich, poprzez zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i odtworzenie zdegradowanego dziedzictwa kultury oraz zapewnienie oryginalnej i atrakcyjnej oferty turystycznej.

Np. program:  Ustrzyki turystyczną stolicą Podkarpacia
-          budowa stadionu zimowego w Ustjanowej,
-          rozbudowa stacji zimowej na górze Laworta (wyciąg krzesełkowy),
-          budowa zbiornika retencyjnego na Jasieńce
-          budowa amfiteatru.

3.       Określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego dostosowanych do specyfiki poszczególnych jego elementów oraz wymagań prawnych. Jest to komplementarny kierunek działania w stosunku do pierwszego celu operacyjnego pozwalający na konkretyzację form ochrony i działań inwestycyjnych.

4.       Systematyczny rozwój i poprawa sprawności funkcjonowania infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dążenia do zachowania równowagi między zaopatrzeniem w wodę a oczyszczaniem ścieków. Realizacja tego postulatu musi uwzględniać rozczłonkowaną topograficznie strukturę gminy oraz jej przygraniczne położenie ( rzeki Strwiąż i Wiar płyną na Ukrainę), co oznacza określenie dla każdej miejscowości indywidualnych rozwiązań.

Np. program: Poprawa jakości wód rzek San, Strwiąż i Wiar
-          modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzegach Dolnych
-          zakończenie kompleksowej kanalizacji miasta
-          budowa lokalnych oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji we wszystkich wsiach gminy
komunikacja
5.       Osiągnięcie wysokich standardów jakości sieci komunikacyjnej w zakresie układu  drogowego i zbiorowego transportu osobowego. Modernizacja sieci drogowej gminy, w szerokim tego słowa znaczeniu, stanowi warunek pomyślnej realizacji drugiego podstawowego celu strategicznego, co związane jest z podniesieniem komfortu życia mieszkańców i obsługi turystów.

Np. program: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 891 Sanok - granica państwa
1)      budowa obwodnicy omijającej centrum miasta,
2)      budowa chodników i oświetlenia oraz podniesienie kategorii przejazdów kolejowych na odcinku Krościenko - granica państwa,
3)      zmiana kategorii odśnieżania na odcinku Uherce - granica państwa Np. program: Drogowe i kolejowe przejście graniczne w Krościenku -          rozszerzenie funkcji drogowego i kolejowego przejścia granicznego o ruch towarowy połączone z  wprowadzeniem odprawy weterynaryjnej i fitosanitarnej -          zmiana statusu kolejowego przejścia granicznego Krościenko - Chyrów z międzypaństwowego na międzynarodowy

6.  Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację pozostałych lokalnych kotłowni w mieście i zmianę sposobu opalania kotłowni centralnej z tradycyjnego na gazowy oraz gazyfikację wiejskiej części gminy.

7. Wzmocnienie funkcji usługowych miasta jako stolicy powiatu z równoczesną poprawą jakości usług w zakresie edukacji i opieki zdrowotnej.  ZSP nr 1 Ustrzyki DolneKonkretyzacją tego celu operacyjnego jest konsekwentna realizacja reformy: administracji (umocnienie funkcji powiatowych), służb publicznych i edukacji (wypracowanie nowego profilu szkolnictwa, odpowiadającego potrzebom gminy) i służby zdrowia, uwzględniającej rozproszone osadnictwo (duże odległości między wsiami) oraz czynniki klimatyczne (długie i mroźne zimy).

8. Tworzenie ośrodków aktywizacji i popierania przedsiębiorczości oraz warunków dla działalności organizacji i stowarzyszeń gospodarczych, zawodowych i kulturowych. Samorząd gminy powinien tworzyć korzystne warunki dla wykorzystania inicjatyw zbiorowych i indywidualnych oraz doraźnej i długookresowej współpracy różnych grup ludności. 

Np.: Lokalny plan rozwoju przedsiębiorczości zakładający w swych celach:

-          pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych,
-          ożywienie rodzimego inwestora
-          tworzenie i modernizację infrastruktury dla potrzeb rozwoju przedsiębiorczości
-          rozwój instytucjonalnego otoczenia dla biznesu (m.in. poprzez utworzenie centrum wspierania przedsiębiorczości)
-          stałą współpraca samorządu, biznesu i innych organizacji w celu stworzenia klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości,
-          rozszerzenie kontaktów gospodarczych i wymiany towarowej z Ukrainą

Szeroka promocja walorów gminy w skali regionu i kraju eksponując jej unikatowy charakter i atrakcyjne oferty dla inwestorów i turystów. 

Współpraca transgraniczna gminy Ustrzyki Dolne z rejonem Stary Sambor

W dniu 20 maja 1992r. podpisano Porozumienie odnośnie nawiązania międzyregionalnych przyjacielskich stosunków i współpracy pomiędzy Starosamborskim rejonem i gminą Ustrzyki Dolne. Realizacja porozumienia przebiega na podstawie rokrocznie sporządzanych szczegółowych protokołów wykonawczych - planów współpracy określających formy, terminy i konkretne podmioty współpracy.

Ogólne cele strategiczne i cele operacyjne są ściśle ze sobą powiązane tak w fazie ich formułowania, jak i realizacji. Dla osiągnięcia jak najlepszego efektu kumulatywnego potrzebny jest całościowy obraz przyszłości gminy w postaci wizji.

Gmina Ustrzyki Dolne jest integralnym elementem zespołu przyrodniczego Przejście graniczne KrościenkoBieszczad stanowiącego Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie". Pozycja ta powinna być ugruntowana zarówno w powołanym Euroregionie Karpackim, jak i w strategii rozwoju województwa Podkarpackiego. Poczynając od Puszczy Białowieskiej poprzez Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powstaje wschodni atrakcyjny ciąg terenów o walorach przyrodniczo-turystycznych, stanowiący główny czynnik rozwoju gminy.

Dążenia gminy do uzyskania wysokiej unikatowej jakości środowiska życia mają wszelkie szanse powodzenia, czego gwarantem jest zdecydowana dominacja  walorów przyrodniczych. Sprzyja temu również konsekwentnie kształtowany profil społeczno-gospodarczy gminy, o którego przestrzennym wymiarze decydować będą wielofunkcyjne układy osadnicze. Dominującym  czynnikiem rozwoju, opartym o inicjatywy indywidualne, jest turystyka, małe średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe oraz rolnictwo i leśnictwo. Rozwojowi gospodarczemu będzie towarzyszyć rozbudzenie intelektualne ludności coraz silniej identyfikującej się z miejscem zamieszkania. Wraz z podnoszeniem się ogólnej zamożności, systematycznie wzrastać będzie ilość osób preferujących bezpośredni kontakt z przyrodą i unikatowe warunki życia. Dotyczy to przede wszystkim turystów napływających do gminy. 

Z kontaktów wewnętrznych i z relacji z otoczeniem wyłonią się nowe formy życia zbiorowego, wykorzystujące obiekty materialnego dziedzictwa kultury i piękno Rynekkrajobrazu, w postaci atrakcyjnych imprez o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Będzie to kontynuacja i dalszy rozwój rozpoczętej już działalności.

Sieć osadniczą, jako bezpośrednie środowisko życia człowieka, cechować będzie dbałość o estetykę i wysoki stan sanitarny, oferujące w sumie wysoki komfort zamieszkania miejscowej ludności i pobytu turystów. Miasto Ustrzyki Dolne stanie się sprawnym ośrodkiem powiatowym i obsługi ruchu turystycznego, także międzynarodowego, dysponującym reprezentacyjnymi miejscami publicznymi dla mieszkańców i przyjezdnych. Do osiągnięcia korzystnego obrazu gminy przyczyni się dobrze funkcjonująca infrastruktura techniczna i poprawa dostępności komunikacyjnej.

(oprac. Antoni Szewczyk)

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń