pl en ua
27.05.2017
Amandy, Jana, Juliana
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Konsultacje społeczne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Ustrzyki Dolne.
Redakcja: Marcin
Dodany: 28.02.2017
wyświetleń: 269
PDF
DRUKUJ

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza mieszkańców miasta i gminy Ustrzyki Dolne do konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych"- II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020. Celem konsultacji na bieżącym etapie jest zgromadzenie wniosków do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Ustrzyki Dolne.

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych w dniu 2 sierpnia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XXIII/290/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne. Granice obszaru objętego opracowaniem studium stanowią granice administracyjne miasta i gminy Ustrzyki Dolne. Rada Miejska wykonanie tejże uchwały powierzyła Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. W wyniku podjętej uchwały Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne wraz z inwentaryzacją przyrodniczą i ekofizjografią. Przetarg na powyższe zadanie rozstrzygnięto pozytywnie w dniu 8 lipca 2016 roku i spisano umowę na wykonanie powyższego zadania z firmą BUDPLAN Sp. z o.o. z Warszawy. Wyłoniona firma posiada szeroką, wykwalifikowaną kadrę niezbędną do wykonania opracowania.

Link do uchwały:
http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/index.php?page=position2.php&id=4378&grp=2

Dowiedz się więcej na temat Studium:

 1. Co to jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
  Studium jest jednym z najważniejszych dokumentów w polskim systemie planowania przestrzennego, decydującym o rozwoju urbanistycznym całego miasta i gminy. Studium rozstrzyga zatem m.in. o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów miasta i gminy, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego. Dokument podzielony jest na uwarunkowania, czyli opis stanu istniejącego, oraz kierunki, które wytyczają drogę rozwoju przestrzennego, wskazując tym samym wizję miasta i gminy Ustrzyki Dolne. Opracowanie składa się z części tekstowej i z szeregu map o różnej tematyce. Studium jest wiążące dla władz miasta przy sporządzaniu planów miejscowych, z którymi muszą być zgodne wydawane pozwolenia na budowę.
  Inwentaryzacja przyrodnicza to kompleksowa usługa obejmująca inwentaryzację w obszarze planowanego przedsięwzięcia w szczególności: gatunków grzybów, roślin i zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej.
  Opracowanie ekofizjograficzne to dokumentacja sporządzana na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, charakteryzujące poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania na obszarze objętym planem lub studium.
  Cele:
  1. dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych
  2. zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego
  3. zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska
  4. eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko
  5. ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych
 2. Czym różni się Studium od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp)?
  Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, czyli obowiązuje tylko władze miasta. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a więc obowiązuje każdego. Ponadto plan miejscowy musi być zgodny ze Studium. Studium sporządzane jest dla całego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, a plany miejscowe dla wybranych jego obszarów. Zapisy Studium mają charakter ogólny, plany stanowią uszczegółowienie jego zapisów.
 3. Kto sporządza Studium Ustrzyk Dolnych?
  Studium sporządza Burmistrz Ustrzyk Dolnych, natomiast uchwałę (zatwierdza) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych. W Ustrzykach Dolnych za tworzenie dokumentów planistycznych odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, który sporządza projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne.
 4. Jak mogę uczestniczyć w tworzeniu Studium?
  W ramach konsultacji przeprowadzane będą warsztaty przyszłościowe, wywiady indywidualne (IDI) z przedsiębiorcami, otwarte warsztaty konsultacyjne (jedno na terenie miasta, oraz 8 na terenie gminy Ustrzyki Dolne), konsultacje online (ankieta online), badania w działaniu. W trakcie konsultacji będzie można złożyć wnioski do studium, które zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. Wszystkie głosy mieszkańców będą szczegółowo rozpatrywane. Procedura opracowania Studium prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.).

Tak będzie powstawać nowe studium Ustrzyk Dolnych:

Konsultacje będą prowadzone przez wyszkolonych moderatorów z uprawnieniami planistycznymi.

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA KIERUNEK ROZWOJU MIASTA I GMINY USTRZYKI DOLNE!?

WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

https://umustrzyki.formularze.org/index.php/e-form/990.html
Dziękujemy za poświęcony czas przy wypełnianiu ankiety.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń