pl en ua
27.06.2017
Cypriana, Emanueli, Władysława
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Dla Inwestora
Dla Inwestora
Dodany: 28.07.2009
wyświetleń: 37843
PDF
DRUKUJ

Opis gminy Ustrzyki Dolne

Gmina Ustrzyki Dolne leży w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Od wschodu gmina graniczy z Ukrainą, od południa z gminą Czarna z powiatu bieszczadzkiego, od zachodu z gminami powiatu leskiego: Solina  i Olszanica, od północy z dwiema gminami powiatu przemyskiego: Bircza i Fredropol.

Pod względem fizjograficznym gmina leży w obrębie Karpat Zewnętrznych, podprowincji Beskidy Wschodnie (część południowa i środkowa), makroregionie Beskidy Lesiste i mezoregionie: Góry Sanocko-Turczańskie (Bieszczady Środkowe). Północny skrawek gminy położony jest w podprowincji – Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregionie  - Pogórze Środkowobeskidzkie i mezoregionie  - Pogórze Przemyskie.

Położenie gminy bliżej określa sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

Główne zewnętrzne powiązania komunikacyjne tworzy droga nr 84 łącząca gminę poprzez Lesko i Sanok ze stolicą województwa z jednej strony i z Ukrainą z drugiej strony oraz droga wojewódzka nr 98 prowadząca do Przemyśla. Ważne znaczenie w powiązaniach zewnętrznych ma droga nr 896 zwana „pętlą Bieszczadzką”.

Omawiany obszar położony jest w obrębie dwóch jednostek geologicznych:

  • północno-wschodnia część gminy należy do jednostki skolskiej,
  • południowo-zachodnią obejmuje jednostka śląska.

Teren gminy zbudowany jest z fliszu karpackiego, w skład którego wchodzą piaskowce, łupki ilaste, łupki iłowe, margle. Według podziału morfologicznego zastosowanego w powszechnej przyrodniczej inwentaryzacji gminy omawiany obszar położony jest w dwóch regionach:

  1. Pogórze Bieszczadzkie,
  2. Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie.

Cechą charakterystyczną rzeźby jest rusztowy układ grzbietów, które są dominującymi formami morfologicznymi obydwu regionów. Grzbiety przebiegają równolegle z południowego wschodu na północny zachód. Stoki grzbietów rozdzielają dolinki boczne uchodzące do doliny głównej, o znacznej głębokości. Rzeźbę terenu charakteryzuje kratowy układ sieci dolin rzecznych oraz poprzeczne przełomy – odcinki dolin Strwiąża, Królówki, Wiaru.

Gmina położona jest w zlewni Strwiąża – dopływu Dniestru i Wiaru – dopływu Sanu. Tak więc południowo-wschodnia część gminy należy do zlewiska Morza Czarnego, pozostały fragment - do zlewiska Morza Bałtyckiego.

Zimy są surowe i mroźne, wiosny cechują się dużym zróżnicowaniem temperatur.
W lecie występują temperatury wysokie, a jesień jest ciepła i długa. Średnia temperatura roczna w punkcie pomiarowym posterunku meteorologicznego  w Brzegach Dolnych wynosi 6ºC. Najmniejsze opady są w styczniu i lutym, maksimum opadów – w czerwcu i lipcu. Zaleganie pokrywy śnieżnej  - to średnio 88 dni. Kierunki wiatrów w największym stopniu wykazują zależność od orografii terenu, a ściśle kierunków przebiegu dolin rzecznych. Cecha charakterystyczna jest długotrwałość ciszy.

Topoklimat jest w największym stopniu uzależniony od rzeźby terenu, szaty roślinnej   i położenia zwierciadła wód podziemnych.

Gmina usytuowana jest w obszarze Bieszczadów Niskich, a jedynie fragmenty północne należą do Pogórza Przemyskiego. Bieszczady Niskie porastają dwa piętra roślinności: pogórza i regla dolnego; granica miedzy nimi przebiega na wysokości 550 m. n. p. m. Lasy stanowią 60% powierzchni gminy i 30 % powierzchni miasta. Głównym zbiorowiskiem leśnym jest żyzna buczyna karpacka, która występuje tu w dwóch formach: podgórskiej i reglowej. Pierwsza zajmuje niższe położenie górskie (do 560 – 600 m. n. p. m.) i ma odchylenie w kierunku lasów grądowych. Forma reglowa charakteryzuje się bardzo bogatym udziałem w runie roślin górskich.

Świat zwierzęcy gminy jest zróżnicowany i składa się na niego bogactwo gatunków. Występują tu głównie gatunki pospolite w kraju, ale znaczący udział stanowią gatunki lub odmiany górskie. Charakter pokrycia terenu decyduje o przewadze zwierząt zamieszkujących lasy.

Warunki krajobrazowe zaznaczają się odpowiednia ilością parków krajobrazowych, rezerwatów oraz pomników przyrody. Utworzony w 1992 roku Park Krajobrazowy Gór Słonnych obejmuje w gminie obszar 11446 ha. Park ten powołano w celu ochrony wysokich walorów historycznych i kulturowych środowiska oraz krajobrazu pasm Gór Słonnych i Chwaniowa. Na terenie parku wyróżnimy 4 rezerwaty przyrody należące
 do gminy: Chwaniów, Nad Trzciańcem, Na Opalonym, Na Oratyku oraz w innym miejscu Przełom Strwiąża.

W gminie Ustrzyki Dolne Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje 17 271 ha, co stanowi około 8% jego całkowitej powierzchni. Ideę jego utworzenia była ochrona wyróżniających się w skali regionalnej terenów o różnych typach ekosystemów, dużych walorów przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Na terenie gminy ochroną pomnikową objęte są pojedyncze drzewa, aleje, szpalery oraz płaty roślinności. 

Oprócz walorów krajobrazowych i środowiska przyrodniczego teren gminy to bogactwo cennych zabytków kultury materialnej i duchowej związane z unikatową historią tych ziem.

Liczne atrakcje turystyczne i zaplecze okołoturystyczne wpływają pozytywnie na wizerunek gminy Ustrzyki Dolne jako gminy turystycznej. Na terenie gminy istnieją znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej z wyznakowanymi szlakami turystycznymi. Teren gminy nadaje się także do uprawiania turystyki konnej, a położony niedaleko Zalew Soliński, do którego ma dostęp ustrzycka gmina stwarza wyśmienite warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa.

Śródgórskie położenie i odpowiedni klimat z długim okresem zalegania śniegu wpływają pozytywnie na rozwój sportów zimowych. Na terenie gminy znajdują się 2 stacje narciarskie na Gromadzyniu i Laworcie oraz wyciągi narciarskie na stoku Małego Króla w Ustrzykach, w Ropience i Arłamowie. Ustrzyki Dolne są nazywane " Zimową Stolicą Podkarpacia ". Oprócz tras zjazdowych znajdują się jeszcze trasy biegowe zaliczane do najlepszych w Polsce.

W mieście znajdują się obiekty rekreacyjno - sportowe takie jak: Zespół Basenów Delfin o bardzo wysokim standardzie, Hala Sportowa, stadion sportowy z pełnym zapleczem, sale gimnastyczne, boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i nożnej oraz korty tenisowe.

Miasto jest siedzibą Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego ze wzorowo urządzonym Bieszczadzkim Muzeum Przyrodniczym.
Coraz bardziej popularne staje się rękodzieło ludowe oraz artystyczne wykonywane przez miejscowych artystów i rzemieślników jak malarstwo, wikliniarstwo, rzeźbiarstwo oraz lutnictwo.

Baza noclegowa składa się z ośrodków wypoczynkowych, domów wczasowych, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych; baza gastronomiczna zaś z licznych restauracji, jadłodajni, barów i kawiarni.

Gospodarstwa agroturystyczne nastawiają się na zaoferowanie gościom jak największej ilości atrakcji. Oferują także coraz częściej kuchnię regionalną.

Dodatkowym atutem mikroregionu ustrzyckiego jest międzynarodowe przejście graniczne w pobliskim Krościenku, które umożliwia dotarcie do interesujących turystycznie i gospodarczo obszarów Ukrainy i innych krajów.

Pozytywnemu wizerunkowi i promocji miasta i gminy Ustrzyki Dolne sprzyjają liczne cyklicznie organizowane imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne, z których najważniejszymi są : Karpacki Jarmark Turystyczny,  Międzynarodowy Narciarski Bieg Lotników, Dni Ustrzyk Dolnych, Festyn Ludowy " Koszykalia ", Międzynarodowa Akcja " Czyste Góry " Bieszczadzkie Forum Gospodarcze oraz wiele innych imprez o lokalnym i regionalnym znaczeniu.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń