pl en ua
27.06.2017
Cypriana, Emanueli, Władysława
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Strefa Płatnego Parkowania
Strefa Płatnego Parkowania
Redakcja: Marcin
Dodany: 12.12.2016
wyświetleń: 3275
PDF
DRUKUJ

Szanowni Kierowcy!

Z dniem 01.01.2017r. w obrębie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Ustrzyki Dolne opłatę za parkowanie należy uiszczać przez:

Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną na parkomatach

Wykupienie abonamentu Strefy Płatnego Parkowania.

 1. Opłaty abonamentowe: Abonament miesięczny na miejscu ogólnodostępnym - 50,00 zł (karta abonamentowa A)
 2. Abonament roczny na miejscu ogólnodostępnym - 500,00 zł (karta abonamentowa B)
 3. Abonament mieszkańca na miejscu ogólnodostępnym – dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe w Strefie Płatnego Parkowania i legitymujących się abonamentem mieszkańca wydanym przez gminę Ustrzyki Dolne wynosi:
  • 20 zł–za miesiąc za pierwszy pojazd samochodowy w gospodarstwie domowym (karta abonamentowa mieszkańca strefy C-1)
  • 10 zł–za miesiąc za każdy kolejny pojazd samochodowy w gospodarstwie domowym (karta abonamentowa mieszkańca strefy C-2)
  • 120 zł–za rok za zgłoszony pojazd samochodowy (karta abonamentowa mieszkańca strefy D)

OKREŚLENIE SPOSOBU POBIERANIA OPŁATY ORAZ OPŁATY DODATKOWEJ SPOSÓB POBIERANIA OPŁATY

 1. Opłatę za przewidywany okres postoju w Strefie Płatnego Parkowania zwaną dalej „SPP” uiszcza się niezwłocznie z góry.
 2. Opłaty za parkowanie uiszcza się poprzez: - samoobsługowy system urządzeń inkasująco rejestrujących – parkomatów - wykupienie karty abonamentowej.
 3. Karty abonamentowe można wykupić w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1
 4. Wykupione bilety ważne są do czasu opłaconego parkowania wydrukowanego na bilecie parkingowym niezależnie od zmiany miejsca parkowania w obrębie strefy, w której została wniesiona opłata.
 5. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 6. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP w czasie jej funkcjonowania, jest odpłatny tak samo jak postój innych pojazdów.
 7. Uiszczenie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i reklamowej, a także innej działalności do prowadzenia której niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 8. Możliwość wykupu abonamentów przysługuje osobom, które nie zalegają z należnościami z tytułu braku opłaty parkingowej w SPP w Ustrzykach Dolnych.
 9. Karta abonamentowa wydawana jest na wniosek zainteresowanego po przedłożeniu : dowodu tożsamości, dowodu rejestracyjnego pojazdu, ewentualnie umowy leasingu, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innej umowy cywilno- prawnej.
 10. Karta abonamentowa mieszkańca strefy wydawana jest osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe w SPP.
  1. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o abonament mieszkańca, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tą osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nimi zamieszkującymi i gospodarującymi , które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
  2. Warunkiem uzyskania karty abonamentowej mieszkańca strefy jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych: dowodu tożsamości, dokumentów potwierdzających zameldowanie w SPP (lub inne oczywiste potwierdzenie faktu zamieszkiwania w SPP np. umowa najmu lokalu mieszkalnego) i formę władania pojazdem samochodowym.
  3. Abonament postojowy dla mieszkańca strefy można nabyć na maksymalny okres nie dłuższy niż 1 rok (tj. 365 dni). W przypadku zameldowania na okres tymczasowy – na czas nie dłuższy niż okres tymczasowego meldunku, a jeżeli tytuł do pojazdu ograniczony jest czasowo - na czas nie dłuższy niż okres zawartej umowy.
 11. Karta abonamentowa na miejscach ogólnodostępnych i karta abonamentowa mieszkańca strefy nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc postojowych.
 12. W razie utraty lub kradzieży karty abonamentowej mieszkańca strefy oraz pozostałych kart abonamentowych obowiązujących w SPP, gmina Ustrzyki Dolne nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres ich ważności.
 13. W przypadku utraty pojazdu samochodowego, nie podlega zwrotowi koszt abonamentu za niewykorzystany jego okres ważności.
 14. W przypadku konieczności wymiany karty abonamentowej i karty abonamentowej mieszkańca strefy lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymaną kartę.
 15. W razie utraty lub kradzieży , duplikaty kart abonamentowych będą wydawane przy zachowaniu pełnej odpłatności.
 16. W strefie płatnego parkowania obowiązuje parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych.
 17. Parkingi płatne są parkingami niestrzeżonymi.
 18. Karty abonamentowe oraz bilety parkingowe parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą na desce rozdzielczej w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.

Wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposób ich pobierania określa UCHWAŁA NR XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń